Email:
Password:
   
วิธีการจองและชำระเงิน
การจองตั๋วโดยสารและการชำระเงิน
1. จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ busticket.in.th
Counter Service
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
2. จองผ่านศูนย์บริการลูกค้าหรือช่องทางอื่นๆ
Counter Service
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven
การเช็คอินและรับตั๋วโดยสาร
หลังจากชำระเงินแล้วท่านสามารถไปรับตั๋วโดยสารได้ทุกวัน ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.ทุกแห่งทั่วประเทศ
หากท่านไปรับตั๋วในวันเดินทาง โปรดรับตั๋วก่อนถึงเวลารถออกอย่างน้อย 30 นาที

ในการรับตั๋ว ให้ท่านแสดงสลิปชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ก่อนทำการออกตั๋วโดยสาร เจ้าหน้าที่อาจสอบถามรหัสการจองหรือให้ท่านแสดงบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งตรงกับชื่อที่ท่านกรอกเข้ามา
การเลื่อนหรือคืนตั๋วโดยสาร
ตั๋วโดยสารที่ชำระเงินแล้ว ท่านสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือคืนตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยการเลื่อนหรือคืนตั๋วโดยสารมีเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดของ บขส.
 
ข้อกำหนดของ บขส.
  • บัตรโดยสารที่มีการแก้ไขโดย ขูดลบ ขีดฆ่า ถือว่าเป็นโมฆะ จะใช้เดินทางไม่ได้
  • ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 60 วัน สามารถให้เลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง ภายในกำหนด 30 วันนับจากวันเดินทาง
  • การเลื่อนการเดินทาง ต้องนำตั๋วไปขอเลื่อนการเดินทางต่อพนักงานขายตั๋วก่อน เวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยหัก10% จากอัตราค่าโดยสาร
  • ผู้ซื้อตั๋วล่วงหน้าโปรดขึ้นรถตามวันเวลาและหมายเลขชานชาลาที่กำหนดในตั๋ว
  • ผู้โดยสารนำสัมภาระติดตัวไปได้ คนละไม่เกิน 2 ชิ้น น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กก.
  • บริษัทฯ จะรับผิดชอบความเสียหายเฉพาะสัมภาระที่รับฝาก และผูกติดป้าย ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท และจะไม่รับผิดชอบ ในความเสียหายหรือความสูญเสียอย่างใดๆ ต่อสิ่งของมีค่าที่ติดตัวผู้โดยสารหรือสัมภาระที่ผู้โดยสารเก็บไว้บนชั้นวางของหรือภายในตัวรถ